Av. Arb. Musa ADIYAMAN
Av. Arb. Musa ADIYAMAN

Sakarya doğumlu olan Av. Musa ADIYAMAN, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2000 yılında mezun olmuştur. 2000-2001 yılında avukatlık stajını tamamladıktan sonra, Sakarya Barosuna kayıtlı avukat olarak göreve başlamıştır.

 

2007 -2009 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Geyve Meslek Yüksek Okulunda Bankacılık Bölümünde misafir öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

 

2009-2010 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Sosyal Siyaset Enstitü Bilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimi gören Av. Musa ADIYAMAN, "Türk hukukunda çalışma hakkı ve korunması" başlıklı yüksek lisans tezini başarı ile vererek yüksek lisans diploması almaya hak kazanmıştır.

 

Sakarya Barosu Tutukevleri hukuki yardım çalışma grubu başkanlığı, çevre komisyonu üyeliği, Kadın ve çocuk hakları komisyonu üyeliği ve Sakarya Barosu yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Av. Musa ADIYAMAN,  2014 yılından bu yana Sakarya Barosu Staj Eğitim Merkezi Başkanlığı görevini yürütmektedir.

 

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından yapılan yazılı ve sözlü sınavları başarı ile geçen Av. Musa ADIYAMAN, 07.02.2017 tarihinde Arabuluculuk Belgesi almaya hak kazanmıştır.

 

 

Tazminat hukuku, mülkiyet hakkının ihlalinden kaynaklı uyuşmazlıklar, gayrimenkul hukuku ve orman hukuku alanında çalışmalar yapmakta olan Av. Musa ADIYAMAN'ın  "Orman Şerhi Sebebiyle Açılan Tazminat Davalarının AHİM Ve Yargıtay Kararları Işığında Değerlendirilmesi" ; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda 6704 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklerin Tazminat Davalarına Etkisi" ;  "Olağanüstü Hal Kapsamında Yürürlüğe Konulan Kanun Hükmünde Kararnamelerin İşçilik Alacağının Tahsili Talepli Açılan Davalara Etkisi" ; "Tapu Sicilinin Hatalı Tutulmasından Kaynaklı Tazminat Davalarında Taşınmazın Değerinin Hesaplanmasına Yönelik Yargıtay Uygulaması" ; " Haricen satışa dayanarak başkasına ait tapulu taşınmaz üzerine bina yapan malzeme sahibinin hakları " ; " İş Kazasından Kaynaklı Tazminat Davalarında Maluliyetin Tespiti Prosedürü"; "Trafik Sigortası Genel Şartlarında 20.03.2020 Tarihinde Yapılan Değişiklik Ve Yeniliklerin İncelenmesi"; "Geçici İş Göremezlik Tazminatına Yönelik Yargıtay Uygulaması İle Trafik Sigortacısının Bu Tazminata Yönelik Sorumluluğunun İncelenmesi"  ve "Yargıtay Kararları Işığında Orman Kadastrosuna İtiraz Davası"  başlıklı yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

 

1-TAZMİNAT DAVALARI;

 

A)ÖLÜM VE BEDENSEL ZARARLARDAN KAYNAKLI TAZMİNAT DAVALARI;

 

aa)Trafik kazaları:

 

Ölüm nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Kazanç Kaybı tazminatı

İş Gücü Kaybı tazminatı

Manevi tazminat

Yabancı plakalı araçların Türkiye'de verdikleri zararlardan kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları ( Green Card sigortası davaları)

Araçtaki değer kaybının tazmini davası

 

bb)İş kazaları:

 

Ölüm nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Kazanç Kaybı tazminatı

İş Gücü Kaybı tazminatı

Manevi tazminat

 

cc)Tıbbi kötü uygulama-Hekim kusurundan kaynaklanan tazminat davaları:

 

aaa) Tıbbi müdahale hatasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları:

 • Hatalı/kusurlu ameliyat sonucunda ölüm
 • Hatalı/kusurlu ameliyat sonucunda oluşan geçici ve kalıcı bedensel zararlar
 • Ağır hasta veya yaralıya ilk yardım yapılmaması sonucunda oluşan zararlar
 • Yanlış tedavi metodunun seçilmesi sonucunda oluşan ölüm veya bedensel zararlar
 • Hatalı ilaç kullanımı (Düşük ya da yüksek doz ilaç verme) sonucunda oluşan ölüm veya bedensel zararlar
 • Hijyen kurallarına uymama sonucunda oluşan ölüm veya bedensel zararlar
 • Yetersiz ve ihmali hasta sevki sonucunda oluşan ölüm veya bedensel zararlar
 • Geç konsültasyon isteme sonucunda oluşan ölüm ve bedensel zararlar
 • Komplikasyonu tanıyamama sonucunda oluşan ölüm veya bedensel zararlar
 • Estetik ameliyatının istenen biçimde yapılmaması ve ya başarısızlıkla sonuçlanması

bbb)Aydınlatma yükümlülüğün ihlalinden kaynaklı tazminat davaları

 • Aydınlatılmış onam belgesinin hiç alınmaması
 • Aydınlatılmış onam belgesinin yetkili sağlık personeli tarafından alınmaması
 • Aydınlatılmış onam belgesinin tedavi için gerekli olan bilgilendirmeyi içermemesi

ccc) Organizasyon hatalarından kaynaklı tazminat davaları

 • Özel hastanenin doktor veya yardımcı personeli seçme ve denetlemede özen göstermemesi
 • Gerekli tıbbi araç ve gereğin her an hazır bulundurulmaması

B-İDARENİN HİZMET KUSURUNDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARI;

 

 • İdari işlemlerden doğan tam yargı davaları
 • İdari eylemlerden doğan tam yargı davaları


C)HAKSIZ TUTUKLAMADAN KAYNAKLI TAZMİNAT DAVALARI

 

D)KİŞİLİK HAKLARINA TECAVÜZDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARI,

 

2-GAYRİMENKUL DAVALARI;

 

A)MÜLKİYET HAKKININ İHLALİNDEN KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLAR;

 

aa)Tapu sicilinin hatalı tutulmasından kaynaklı davalar;

 • Orman vasfıyla tapusu iptal edilen taşınmazların bedel tazmini 
 • Tapu kaydına orman şerhi konulan taşınmazların bedel tazmini
 • Orman olduğu gerekçesi ile rızaen Maliye Hazinesine terk edilen taşınmazların bedel tazmini
 • Özel orman kapsamına alınan taşınmazlara yönelik bedel tazmini
 • 2/B uygulamasından kaynaklı davalar
 • Kıyı kenar çizgisinde kalan taşınmazların bedel tazmini
 • Tapuda yüz ölçüm azalması nedenine dayanan tazminat davaları

bb)Kamulaşturma bedel tespit ve tescil davaları

 

cc)Kamulaştırmasız el atmadan kaynaklı tazminat davaları (Fiili el atma / Hukuki el atma)

 

B)ORMAN DAVALARI

 

C)KADASTRO DAVALARI

 

D)TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARI

 

 • Muris muvazaasından kaynaklı davalar
 • İrade sakatlığından (Hata , hile , korkutma vs) kaynaklı davalar
 • Sahte vekaletname ile yapılan satışa dayalı davalar

 

 

 

© 2024 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.