T.C.
           DANIŞTAY
15. DAİRE BAŞKANLIĞI
ESAS NO. 2016/3904
KARAR NO. 2016/6116
KARAR TARİHİ. 14.12.2016


İstemin Özeti : Davacının ...... Hastanesi'nde yaptırdığı muayenede doktor hatası sonucu sol testisini kaybetmesi sebebiyle hizmet kusuru bulunduğundan bahisle uğranıldığı ileri sürülen 783,00 TL maddi, 45.000,00 TL manevi tazminatın zararın meydana geldiği 30.11.2007 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte; olay günü testisinin sol yumurtasında meydana gelen şiddetli ağrı neticesinde Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinin acil servisine götürüldüğü, ultrasona gönderilmeden röntgeninin çekilmesi ile yetinildiği, maddi zararının Hacettepe Üniversitesine tedavi için yatırılan miktar olduğu, yanlış teşhis sonucu mağdur olduğu ve hizmet kusurunun işlendiği iddialarıyla ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan dava sonucunda Kırıkkale İdare Mahkemesi'nce; ilk olarak maddi tazminat talebinin kabulü, manevi tazminat talebinin ise 5.000 TL'lik kısmının kabulü fazlaya dair kısmının reddi yönünde verilen kararın; Dairemizin 29.05.2014 tarihli E: 2013/4028,K:2014/4416 Sayılı kararıyla manevi tazminatın kısmen reddi yönündeki kararın bozulması diğer kısımlarının onanması üzerine bozma kararına uyularak; daha önce onanan 5.000 TL manevi tazminata ek olarak 40.000 TL manevi tazminata daha hükmedilerek toplamda 45.000 TL manevi tazminat talebinin kabulü yönünde verilen kararın, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.,

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce,dosyanın tekemmül ettiği anlaşılmakla yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Kararın Bozulması" başlıklı 49. maddesinin 2. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.

Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Öte yandan, Mahkemece, bozma kararından önce verilen kararda kabul edilen kısım üzerinden vekaletin hesaplandığı, bu kararın Dairemizce kısmen onanması ve kısmen bozulması üzerine bozma kararına uyularak verilen yeni kararda, önceki kararında hükmedilen tazminat miktarının da nisbi vekalet ücreti hesaplamasına dahil edilerek yeniden vekalet ücretinin hesaplandığı görüldüğünden, mükerrer ödemeye yol açılmamak üzere anılan vekalet ücreti hesaplaması yerindedir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin reddine,Kırıkkale İdare Mahkemesi'nin 31/12/2015 tarih ve E:2015/700, K:2015/683 Sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 Sayılı Kanun'un 18.06.2014 gün ve 6545 Sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14/12/2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi

27 Ekim 2017 Cuma
© 2021 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.