T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
40. HUKUK DAİRESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI
DOSYA NO: 2019/3800
KARAR NO : 2019/841

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İSTANBUL ANADOLU 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ: 17/09/2019
NUMARASI : 2019/6813 Esas - 2019/917 Karar
DAVANIN KONUSU: Trafik Kazasından Kaynaklanan Maluliyet Tazminatı
KARAR TARİHİ: 27/12/2019
Yukarıda yazılı Sigorta Tahkim Komisyonu/İtiraz Hakem Heyeti kararına karşı istinaf yasa yoluna başvurulması üzerine, Dairemiz Heyetince yapılan müzakere sonucunda;


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dilekçesinde özetle; .... plakalı aracın % 100 kusuru nedeniyle gerçekleşmiş olan tek taraflı trafik kazasında araçta yolcu olarak bulunan davacının malul kalması neticesinde 500,00 TL sürekli, 400,00 TL geçici iş göremezlik tazminatı ve 100,00 TL bakıcı gideri talebinde bulunmuş, davacı vekili talebini dilekçesi ile 60.591,34 TL sürekli, 2.731,29 TL geçici iş göremezlik tazminatı ve 1.910,25 TL bakıcı gideri olarak ıslah etmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesinde; hukuki dinlenilme hakkının ihlal edildiğini, davacının davadan önce yaptığı başvurunun usulsüz olduğunu, poliçenin tanzim tarihi itibariyle özürlülük ölçütü yönetmeliğine göre maluliyet raporu alınması gerektiğini, genel şartlara uygun hesaplama yapılması gerektiğini, geçici iş göremezlik ve bakıcı giderinin, teminat harici olduğunu, davacı lehine hükmedilecek vekalet ücretinin AAÜT'nin 1/5'i oranında olması gerektiğini belirterek başvurunun reddine karar verilmesini talep etmiştir. Uyuşmazlık Hakem Heyeti tarafından yapılan tahkikat neticesinde, 30/04/2019 tarih K-2019/34792 sayılı kararı ile başvurunun kabulüne, sürekli iş göremezlik tazminatı 60.591,34 TL, 2.731,29 TL geçici iş göremezlik tazminatı ve 1.910,25 TL bakıcı giderinin davalı ... şirketinden tahsiline dair verilen karara vaki itiraz üzerine İtiraz Hakem Heyeti tarafından 30/04/2019 tarih 2019/İHK- 10308 karar sayılı kararı ile başvuru sırasında başvuru dilekçesine eklenen maluliyet raporunun, yönetmelikte belirtilen rapor formatı ve muhtevasında olmaması nedeniyle usulüne uygun olarak sigorta şirketine başvuru şartının ikmal edilmemesi nedeniyle başvurunun dava şartı noksanlığından usulden reddine karar verilmiştir. Karara karşı davacı vekili tarafından başvuru şartı gerçekleşmiş olmasına rağmen başvurunun usulden reddine karar verilmesinin doğru olmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunda bulunulmuştur. Maluliyete ilişkin alınacak raporlar kaza tarihi 11.10.2008 tarihinden önce ise Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü, 11.10.2008 tarihi ile 01.09.2013 tarihleri arasında Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği, 01.09.2013 tarihinden sonra da Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Davacı vekili, usul ve yönetmeliğe uygun şekilde 12/11/2018 tarihli Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinden aldığı Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre heyet halinde düzenlenmiş maluliyet raporunu ibraz ederek sigorta şirketine başvuruda bulunmuştur. Kaldı ki başvuru şartının yerine getirilebilmesi için maluliyet raporunun ibrazı yeterli olup bunun hükme esas alınabilecek yeterlilikte olması aranmamaktadır. Bu durumda, dava konusu kaza öncesinde 6704 sayılı yasayla değiştirilen KTK'nın 97. maddesinde öngörülen başvuru şartı gerçekleşmiş bulunmaktadır. Ayrıca gerek istinaf ve gerek temyiz uygulamasında sözü geçen madde hükmünde öngörülen dava şartı yargılama sırasında ikmal edilebilecek bir dava şartı olarak kabul edilmektedir. Bu nedenlerle İtiraz Hakem Heyetinin başvuru şartının ikmal edilmediğine ilişkin kabulünde isabet bulunmamaktadır. Davacı vekilinin bu yöndeki istinaf gerekçeleri yerinde olup kararın bu yönden kaldırılmasına karar verilerek tahkim yargılamasının amacı, usul ekonomisi ilkeleri gözetilerek davalının itirazlarının incelenmesine geçilmiştir.

 

Davalı ... şirketi vekili Uyuşmazlık Hakem Heyetince verilen kabul kararına yönelik başvuran tarafından ibraz edilen maluliyet raporunun hükme esas alınabilecek nitelikte olmadığını, geçici iş göremezlik ve bakıcı tazminatına ilişkin taleplerin teminat dışı olduğunu başvuran lehine takdir edilen vekalet ücretinin usul ve yasaya uygun olmadığını belirterek İtiraz Hakem Heyetine itirazda bulunmuş ve İtiraz Hakem Heyetince bu itirazlar değerlendirilmeden usuli eksiklik sebebiyle Uyuşmazlık Hakem Heyeti kararının kaldırılmasına karar verilmiş ise de, Dairemizce davacının sunmuş olduğu maluliyet raporunun yasada ve genel şartlarda aranan muhteva ve formatta olması sebebiyle, başvuru ve hüküm kurma açısından yeterli olduğu değerlendirilerek davacının istinaf taleplerinin kabulüyle davalının itiraz sebeplerinin incelenmesinde:

Her ne kadar yeni genel şartların A.5.b. maddesinde tedavi süresine ilişkin çalışma gücünün kısmen veya tamamen azalmasına bağlı giderler sağlık giderleri teminatı kapsamında ve bu teminatın da Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumluluğunda olduğu, bu nedenle sigorta şirketlerinin sorumluluğunun bulunmadığı açıklanmış ise de; 6111 sayılı yasa ile değişik 2918 sayılı Yasa'nın 98. maddesinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak tedavi giderleri arasında geçici iş göremezlik tazminatının sayılmadığı, bu durumda, sözü geçen ilgili genel şart hükmünün uygulanma kabiliyetinin bulunmadığı, geçici iş göremezlik tazminatının da ZMSS teminatları kapsamında kaldığı değerlendirildiğinde, davalı vekilinin iş göremezlik tazminatına ilişkin itirazlarının yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.

Davalının vekalet ücretine yönelik itiraz nedenleri değerlendirildiğinde; 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 30. maddesine 13/06/2012 tarihli ve 6327 sayılı Kanun'un 58. maddesi ile eklenen 17. fıkrasında, "Talebi kısmen ya da tamamen reddedilenler aleyhine hükmolunacak vekalet ücreti Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen vekalet ücretinin beşte biridir." şeklinde düzenleme getirilmiştir. Bu düzenlemeye uygun olarak da yukarıda belirtildiği gibi Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde "Tarifenin 3. kısmına göre, nispi avukatlık ücretine hükmedilen durumlarda da talebi kısmen ya da tamamen reddedilenler aleyhine tarifeye göre hesaplanan nispi ücretin 1/5'ine hükmedilir." şeklinde düzenleme yapılmıştır. Bu maddelerde "talebi reddedilenler" olarak belirtilenler, Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuran sigortalılar ve sigorta poliçesinden menfaat temin edenlerdir. Çünkü Sigorta Tahkim Komisyonunun önüne gelen tek bir talep vardır. O da, sigortalılar ve sigorta poliçesinden menfaat temin edenlerin talebidir. Tahkim Komisyonuna talepte bulunan sigortalının talebine cevap veren ve karşı gerekçelerini ileten sigortacının bu anlamda "talebi kabul edilen" veya "talebi reddedilen" olarak kabul edilmesi olanağı yoktur. Sigortalılar ve sigorta poliçesinden menfaat temin edenler lehine karar verilmesi halinde ise Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin "Tahkim'de ve Sigorta Tahkim Komisyonunda Ücret" başlıklı 17. maddesine göre, tam nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekmekte olup davalının bu yöndeki itirazı yerinde görülmediğinden reddi gerekmiştir.Bu bağlamda; davacı vekili tarafından ibraz edilen maluliyet raporu başvuru için yeterli kabul edilerek, HMK'nın 353/1-b/2 maddesi gereğince, gerekçenin düzeltilmesi amacıyla kararın kaldırılmasına ve yeniden esas hakkında hüküm oluşturulmasına karar verilmiştir.

 

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere :A-Davacı vekilinin istinaf başvurusunun KABULÜNE, HMK'nın 353/1-b/2 maddesi gereğince, Sigorta Tahkim Komisyonu/İtiraz Hakem Heyeti kararının KALDIRILMASINA,

 

Buna göre;

 

1-Davacının talebinin KABULÜNE,

60.591,34 TL'nin sürekli iş göremezlik ve 2.731,29 TL geçici iş göremezlik tazminatı ve 1.910,25 TL bakıcı gideri ile bu miktara 30/11/2018 tarihinden itibaren uygulanacak faizin, sigorta şirketinden alınarak davacıya verilmesine,

2-6728 sayılı Kanun'un 36.maddesi ile değişik 492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı 1 sayılı Tarifenin A) Mahkeme Harçları başlıklı bölümünün III- Karar ve ilam harcı başlıklı alt bölümünün birinci fıkrasının (a) bendi gereğince harç alınmasına yer olmadığına,

3-Davacı tarafından yapılan 978,49 TL başvuru ücreti, 500,00 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 1.478,49 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, kabul tutarına göre, AAÜT'nin 17. Maddesi ve tarifenin üçüncü kısmına göre hesaplanan 7.525,63 TL vekalet ücretinin davalı ... şirketinden tahsil edilerek, davacıya ödenmesine,

 

B-İSTİNAF TALEBİ BAKIMINDAN :

 

1-6728 sayılı Yasa'nın 36.maddesi ile değişik 492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı 1 sayılı Tarifenin A) Mahkeme Harçları başlıklı bölümünün III- Karar ve ilam harcı başlıklı alt bölümünün birinci fıkrasının (a) bendi gereğince harç alınmasına yer olmadığına,

2-Peşin alınan karar harcının İlk Derece Mahkemesince istinaf talep edene iadesine,

3-Davacı tarafça yatırılan 121,30 TL istinaf başvuru harcı ile 32,50 TL posta ve tebligat giderinden ibaret yargılama giderinin, davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-İstinaf incelemesi duruşmalı yapılmadığından, vekalet ücreti hükmedilmesine yer olmadığına,5-İstinaf talep eden tarafından yatırılan gider avansından artan kısmın yatıran tarafa iadesine, Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda, HMK'nın 361. maddesi uyarınca kararın tebliği tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Yargıtay ilgili hukuk dairesine hitaben verilecek temyiz dilekçesi ile temyiz yasa yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi. 27/12/2019

 

 

31 Mart 2020 Salı
© 2021 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.