TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLI YARALANMA NEDENİYLE AÇILACAK TAZMİNAT DAVALARINDA MALULİYET TESPİTİNİN HANGİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILACAĞI HAKKINDA YÜKSEK MAHKEME UYGULAMASIBu çalışmamızda, trafik kazasından kaynaklı yaralanma nedeniyle açılacak tazminat davalarında, tazminatın kapsam ve tayininde oldukça önem arz eden sürekli iş göremezlik ya da geçici iş göremezliğe dair maluliyet tespitinin hangi yönetmelik hükümlerine göre yapılması gerektiğine yönelik yüksek mahkeme uygulamasını irdeleyeceğiz.


Yargıtay, bu tür davalarda davacıda oluşan gerçek zararın belirlenebilmesi için davacıdaki maluliyet oranının usulüne uygun şekilde belirlenmesi gerektiğini içtihat etmektedir. Aksi durumda Yargıtay, maluliyetin usulüne uygun olarak kesin ve net bir şekilde tespit edilmeden karar verilmiş olması halinde, bu hususu bozmaya konu etmektedir.


Yüksek mahkeme uygulamasına göre maluliyet tespit işlemlerinin, Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi veya Üniversite Hastanelerinin Adli Tıp Anabilim Dalı bölümleri gibi kuruluşların çalışma gücü kaybı olduğu iddia edilen kişide bulunan şikayetler dikkate alınarak oluşturulacak uzman doktor heyeti eli ile yaptırılması gerekmektedir.


Hemen ifade edelim ki Yargıtay,  HAKSIZ FİİLİN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİHTE YÜRÜRLÜKTE OLAN yönetmeliğe göre maluliyetin tespit edilmesi gerektiğini içtihat etmektedir. (1)


Yargıtay'ın bu görüşüne paralel olarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi de 22.11.2018 tarih ve  2018/3392  Esas-  2018/1578 Karar sayılı ilamı ile, maluliyet oranına ilişkin raporun olay tarihindeki yönetmelik hükümleri dikkate alınarak hazırlanması gerektiğini içtihat etmiştir.  (2)


Yine aynı daire; maluliyete ilişkin alınacak raporların olay tarihlerine göre;


11.10.2008 tarihinden önce Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü,

11.10.2008 ila 31.08.2013 tarihleri arasında Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği,

01.09.2013 ile 31.05.2015 tarihleri arasında Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği,

Trafik sigortası genel şartlarının değişikliğe uğradığı tarih olan 01.06.2015 tarihinden sonra ise, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiğini bildirmiştir. (3)


Nitekim İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi de aynı görüşü benimsemiştir. (4)


Hemen belirtmek gerekir ki Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik 20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" ile yürürlükten kaldırılmıştır.Buna göre 20.02.2019 tarihinden sonra gerçekleşen ya da poliçe tanzim tarihinin bu tarihten sonra olduğu trafik kazalarında ise "Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik"  hükümlerine göre maluliyet tespitinin yapılması gerekecektir.26.06.2019

 

                                                                                                  Av. Musa ADIYAMAN (Sakarya Barosu)

                                                                                                      

 

 

25 Haziran 2019 Salı
© 2024 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.