İdare Hukukunun ilkeleri ve Danıştay'ın yerleşik içtihatlarına göre, bünyesinde risk taşıyan hizmetlerden olan sağlık hizmetinden yararlananın zarara uğraması halinde , bu zararının tazmini, ancak idarenin ağır hizmet kusurunun varlığı halinde mümkün olabilecektir.

 

İdare kural olarak, yürüttüğü kamu hizmetiyle nedensellik bağı kurulabilen zararları tazminle yükümlü olup; idari eylem ve/veya işlemlerden doğan zararlar, idare hukuku kuralları çerçevesinde, hizmet kusuru veya kusursuz sorumluluk ilkeleri gereği tazmin edilmektedir.

 

Tam yargı davalarında, öncelikle zarara yol açtığı öne sürülen idari işlem veya eylemin hukuka uygunluğunun denetlenmesi esas alındığından, olayın oluşumu ve zararın niteliği irdelenip, idarenin hizmet kusuru olup olmadığının araştırılması, hizmet kusuru yoksa kusursuz sorumluluk ilkelerinin uygulanıp uygulanmayacağının gerekmektedir.

 

Öte yandan manevi zararın varlığı, sadece şeref, haysiyet ve onur kırıcı işlem ve eylemlere ya da kişilerin vücut bütünlüğünde meydana gelen sakatlık haline veya ölüm nedeniyle ağır bir elem, üzüntü duyulması şartına bağlı olmayıp; idarenin yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetini gereği gibi eksizsiz olarak sunamaması nedeniyle ilgililerin yeterli hizmet alamamalarından dolayı üzüntü ve sıkıntı duymaları manevi zararın varlığı ve manevi tazminatın hükmedilmesi için yeterli bulunmaktadır.

 

Manevi tazmin ile amaçlanan sadece bir nebze olsun rahatlama duygusu vermek değil, hizmet kusuruyla zarar veren idareyi, gerekli dikkat ve özeni gösterme konusunda etkili biçimde uyarmaktır.

 

Emsal kararımıza konu olayda, kamu hastanesinde başlayan doğum sürecinde yetkili sağlık parselinin gerçekleştirdiği uygulamaların tıp kurallarına uygun olduğu, vefat olayının komplikasyon sonucunda oluştuğu,  bu sebeple hastanenin kusursuz olduğu kabul edilmiş olmakla beraber;   sancılı ve sorunlu bir gebelik yaşayan davacının sezaryen ile doğum kararı alınmasına rağmen bekletilmesi, sonrasında yapılan muayenesinde bebeğin kordon ve ayaklarının çıktığının görülmesi ve akabinde doğum eylemini gerçekleştirmek üzere en yakın yer olan servis odasına alınması ve davacıların bu süreçte yaşadığı travma bir arada değerlendirildiğinde, bu durumun davacılarda, gebelik takibinin gerektiği gibi yürütülmediği yönünde şüphe, endişe ve üzüntüye yol açtığı kabul edilerek  idare aleyhine manevi tazminata hükmedilmiştir.

 

Hiç şüphesiz Danıştay'ın bu uygulaması, gelişen hukukta insan sağlığına verilen değerin hukuk dünyasında yansıması olarak kabul edilebilir.

 

Hukuk büromuzca takip edilip sonuçlandırılan tam yargı davasına ilişkin emsal Danıştay kararı, sitemizin "Emsal kararlar" bölümünde yer almaktadır.

9 Eylül 2017 Cumartesi
© 2024 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.