TÜRK MİLLETİ ADINA

 

                                T.C.

                          SAKARYA

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ                                                                                                                                                                                                                 

                   GEREKÇELİ KARAR

 

ESAS NO       : 2018/   

KARAR NO   : 2019/

HAKİM          :

KATİP                        :

 

DAVACILAR :          1- A.... P....

                            2- B.... Ö...

                            3- C... S...  

                            4- N...Ö...

                            5- Ç.... B....

                            6- T....S.....

                            7- F.... K..

                             8- F.... K....

                            9- G....A....

                           10- İ.....S.....

                           11- K....S.....

                           12- N....D....

                           13- P....A.....

                           14- S....S.....

                           15- A... B....

 

VEKİLLERİ    : Av. MUSA ADIYAMAN - Yenidoğan Mah. Fabrika Cad.                        796.Sk.N:3   Adapazarı/Sakarya

 

DAVALI         : 1- ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İZAFETEN                                  ADAPAZARI  ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

VEKİLİ          : Av. ...

DAVALI         : 2- MALİYE HAZİNESİ İZAFETEN SAKARYA                                      DEFTERDARLIĞI

VEKİLİ           : Av. ..... .

 

DAVA           : Tazminat (Orman Sınırlarında Kalan Taşınmaza İlişkin Maddi Tazminat)

DAVA TARİHİ           : 17/02/2017

KARAR TARİHİ        : 04/01/2018

YAZILDIĞI TARİH                     : 30/01/2018

Mahkememizde görülmekte bulunan Tazminat (Orman Sınırlarında Kalan Taşınmaza İlişkin Maddi Tazminat) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

 

Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkillerinin Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Aşağıdere Köyü, ..., ...., ...., ...., ...., .... ve .... parsel sayılı taşınmazlarda iştirak halinde malik olduklarını, Orman Genel Müdürlüğü tarafından davaya konu taşınmazların da içinde bulunduğu bölgede 6831 sayılı Orman Kanununun 3302 sayılı Kanun ile değişik hükümlerine göre orman kadastrosu ve 2/B çalışmaları yaptığını, yapılan bu çalışmalar sonucunda davaya konu taşınmazlardan ...., ..., ..... ve .... parsellerin kısmen orman, ...., .... ve .... nolu parsellerin ise tamamen orman olduğuna yönelik tespit ve sınırlama yapıldığını, kadastro tespit tutanaklarının kesinleştiğini, akabinde taşınmazların kaydına, kesinleşmiş orman kadastrosu ile orman sınırları içerisinde kaldığından bahisle "devlet ormanıdır, alınıp satılamaz, ifraz yapılamaz, devir ve temlik edilemez, ipotek ettirilemez" şerhi konulduğunu, .....parsel sayılı taşınmazın yörede yapılan kadastro çalışmaları sonucunda davacı müvekkillerinin miras bırakanı K... S.... adına 16/02/1958 tarihinde, .... parsel sayılı taşınmazın 16/02/1958 tarihinde, ...... parsel sayılı taşınmazın 28/02/1961 tarihinde, ......parsel sayılı taşınmazın 16/02/1958 tarihinde, .........parsel sayılı taşınmazın 16/02/1958 tarihinde, .......parsel sayılı taşınmazın 16/02/1958 tarihinde, ........ parsel sayılı taşınmazın 24/03/1961 tarihinde tapulama gördüğünü, K...S.....'in vefatı ile taşınmazların yasal mirasçılar olan müvekkillerine intikal ettiğini, gerek davacıların murisi ve gerekse davacıların taşınmazları edinim tarihlerinden bu yana hiçbir sınırlama olmaksızın kullandıklarını, Orman Genel Müdürlüğünün tapunun ilk edinim tarihinden tapulama işlemine ve sonra yapılan mirasen intikal işlemlerine itiraz etmediğini, her ne kadar ormanların özel mülkiyete konu olması mümkün değil ise de, davaya konu taşınmazların kesinleşen arazi kadastrosu sonucunda tarla niteliği ile gerçek kişi olan K... S.... adına tespit gördüğünü, kök murisin vefatı ile birlikte taşınmazların müvekkillerine intikal ettiğini, bu şekilde tapu sicilinin hatalı olarak tutulduğunu, devletin kusursuz sorumluluğunun bulunduğunu, orman şerhinin kaldırılması için Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğüne başvurulduğunu, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman şerhinin kaldırılmayacağı hususunun kendilerine tebliğ edildiğini beyan ederek ...., ....., ..... ve ...... parsel sayılı taşınmazların orman olarak tahdit edilen kısmının, ......, ........ ve ........parsel taşınmazların ise tamamının değerlendirme tarihine göre belirlenecek değerlerinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Maliye Hazinesinden tahsiline, bir kısmı Devlet Ormanı olarak tahdit edilen ....., ...., ...... ve ......parsel sayılı taşınmazların orman olarak tahdit edilen kısmının tapu kaydının iptali ile orman vasfı ile Maliye Hazinesi adına, tamamı Devlet Ormanı olarak tahdit edilen ......, .....ve.... parsel sayılı taşınmazların tapu kayıtlarının iptali ile orman vasfı ile Maliye Hazinesi adına tapuya kayıt ve tescillerine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

 

Davacılar vekili duruşmada dava dilekçesinin içeriğini tekrar etmiştir.

 

Davalı Orman Genel Müdürlüğü vekili cevap dilekçesinde, öncelikle hak düşürücü süre, zamanaşımı, husumet itirazında bulunduklarını, dava konusu parsellerin kısmen yada tamamen Devlet Ormanı sınırlarında kaldığını, kesinleşmiş orman kadastro çalışmalarına göre orman vasfında olan ve hukuki bir değeri olmayan bir tapunun her zaman iptalinin istenebileceği gerçeği karşısında tazminata hükmedilmemesi gerektiğini, orman dışına çıkarılmayan bir yer için gerçek kişinin 2/B maddesinin tespiti için dava açmasında, bu yerin Hazine adına orman dışına çıkarılması gerekeceğinden hukuki menfaati bulunmadığını, dava konusu parsellerin en eski memleket haritasında çalılık ve yapraklı orman işaretli yeşil renkli sahaya isabet ettiğini, etrafı yeşil renkli orman görüntülü saha ile çevrili olduğunu beyan ederek davanın reddini savunmuştur.

 

Davalı Hazine vekili cevap dilekçesinde, dava konusu taşınmazların da içinde bulunduğu bölgede orman kadastrosu ve 2/B çalışmaları yapıldığını, taşınmazlara ait tapu kayıtlarına orman şerhi konulması hususunda orman idaresinin yetkili ve sorumlu olduğunu, şerhin süresi içerisinde konulup konulmaması hususunda Hazine'ye sorumluluk yüklenemeyeceğini, kadastro kayıtları ile tapu kayıtları arasındaki uyuşmazlığın sorumlusunun Hazine olmadığını beyan ederek davanın reddini savunmuştur.

 

Dava, tapu kaydına konulan orman şerhi nedeniyle doğan zararın TMK ' nın 1007.maddesi uyarınca tazminiyle taşınmazın orman olan kısmının tapu kaydının iptaliyle hazine adına tescili istemine ilişkindir.

 

Dava konusu taşınmazlara ait tapu kayıtları ve tapulama tutanakları Serdivan Tapu Müdürlüğünden getirtilerek dosyaya konulmuştur.

Serdivan Belediye Başkanlığından gelen cevabi yazıda, dava konusu taşınmazların belediye hizmetlerinden faydalandığı, belediye mücavir alanı içinde, kırsal yerleşme alanı sınırı dışında kaldığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında ise "diğer tarım alanı" içerisinde kaldığı, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların henüz yapılmadığı, taşınmazların etrafında meskun alan bulunmadığı, 2016 yılı emlak vergisi m² birim bedelinin 5,85 TL olduğu bildirilmiştir.

 

Mahallinde 14/07/2017 tarihinde keşif yapılmış, keşifte hazır bulunan fen bilirkişisi raporunda, dava konusu .....parsel sayılı taşınmazın 6436,91 m² olduğunu, krokide B harfi ile gösterilen 4125,63 m²'lik alanın orman dışında kalan yer olduğunu, .......parsel sayılı taşınmazın 2013,42 m² olduğunu, tamamının orman olduğunu, ......parsel sayılı taşınmazın 3320,39 m² olduğunu, krokide B harfi ile gösterilen 3147,37 m²'lik alanın orman dışında kalan yer olduğunu, .......parsel sayılı taşınmazın 4006,89 m² olduğunu, tamamının orman olduğunu, ...... parsel sayılı taşınmazın 22183,22 m² olduğunu, krokide B harfi ile gösterilen 1789,67 m²'lik alanın orman dışında kalan yer olduğunu, ........parsel sayılı taşınmazın 15037,86 m² olduğunu, krokide B harfi ile gösterilen 866,25 m²'lik alanın orman dışında kalan yer olduğunu, ...... parsel sayılı taşınmazın 14213,53 m² olduğunu, tamamının orman olduğunu rapor etmiştir.

 

Orman Mühendisi raporunda, ...... parsel sayılı taşınmazın 2311,29 m²'lik kısmının 70-71 numaralı O.S noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde Devlet Ormanı sınırları içerisinde kaldığını, 4125,63 m²'lik kısmının ise 70-71 nolu O.S noktalarını birleştiren hattın güneyinde Ziraat Alanında kaldığını, ........parsel sayılı taşınmazın tamamının Devlet Ormanı sınırları içerisinde kaldığını, .......parsel sayılı taşınmazın tamamının 200-201 nolu O.S noktalarını birleştiren hattın güneyinde Kunduzkaya Devlet Ormanı sınırları içerisinde kaldığını, .........parsel sayılı taşınmazın 173,02 m²'lik kısmının 288-289 nolu O.S noktalarını birleştiren hattın doğusunda Kunduzkaya Devlet Ormanı sınırları içerisinde, 3147,37 m²'lik kısmının ise 288-289 nolu O.S noktalarını birleştiren hattın batısında Ziraat Alanında kaldığını,....... parsel sayılı taşınmazın tamamının Kunduzkaya Devlet Ormanı sınırları içerisinde kaldığını, .......parsel sayılı taşınmazın 40903,45 m²'si ile 15490,16 m²'lik kısmının Kunduzkaya Devlet Ormanı içerisinde kaldığını, 1789,67 m²'sinin ise Ziraat Alanında kaldığını,...... parsel sayılı taşınmazın 8024,17 m²'lik kısmının 138-139-140-141 nolu O.S noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde Kunduzkaya Devlet Ormanı sınırları içerisinde, 866,25 m² ve 6147,44 m²'lik kısımlarının ise 138-139-140-141 nolu O.S noktalarını birleştiren hattın güneyinde Ziraat Alanında kaldığını rapor etmiştir.

 

Ziraat Mühendisi ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanı bilirkişiler raporlarında, davaya konu taşınmazların üzerindeki mütemmim cüz ve müştemilatın değerinin bilimsel metotlarla belirlendiğini, dava konusu taşınmazlar için hesaplanan toplam bedelin 1.811.931,23 TL olduğunu rapor etmişlerdir.

 

Rapora itiraz üzerine Ziraat Mühendisi ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanı bilirkişilerden ek rapor alınmış, bilirkişiler ek raporlarında, taşınmazların tarım arazisi olarak değerlendirmeye tabi tutulduğunu, taşınmazlar için net gelir metodu ile hesaplama yapıldığını, yapılmış olan hesaplamalarda yöredeki münavebeye tabi ürünler ve maliyet, satış fiyatı gibi verilerin resmi kurum istatistiklerinden yararlanıldığını, dava konusu ....ve .......parsel sayılı taşınmazlara verilen değer artış oranlarının yerinde olduğunu rapor etmişlerdir.

 

Davacı vekili tarafından dava değeri ıslah edilmiştir.

 

Mahkememizin 04/01/2018 tarih 2017/102 Esas, 2018/40 Karar sayılı kararı ile davacıların Orman Genel Müdürlüğüne yönelik davasının pasif husumet yokluğu nedeni ile reddine, davacıların Maliye Hazinesine yönelik davasının kabulüne ilişkin karar verilmiş, davalı Maliye Hazinesi vekilinin 02/03/2018 tarihli İstinaf dilekçesi ile karar İstinaf edilmiş,  İstanbul BAM 37. Hukuk Dairesinin 28/05/2018 tarih ve 2018/1207 Esas 2018/785 Karar sayılı kararı ile mahkememizin 2017/102 Esas 2018/40 Karar sayılı kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

 

Karar gerekçesinde, " Dava, tapu kaydına konulan orman şerhi nedeniyle doğan zararın TMK ' nın 1007.maddesi uyarınca tazminiyle taşınmazın orman olan kısmının tapu kaydının iptaliyle hazine adına tescili istemine ilişkindir. Dosya kapsamından, tapulama sırasında davacıların murisi K.... S....  adına tespit ve tescili edilen Serdivan, Aşağıdere Köyü ....,....,....,....,....,....ve .... parsel sayılı taşınmazların tapu kayıtlarına 08.07.2016 ve 09.09.2016 tarihinde "tamamen veya kısmen devlet ormanı sınırları içerisinde kalmaktadır'' şerhinin konulduğu, tapu malikinin mirasçıları olan davacılarca mülkiyet hakkını sınırlayan bu şerhler nedeniyle doğan zararın giderilmesi için 17.02.2017 tarihinde eldeki davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Dava konusu taşınmazlardan ...., ..... ve .... nolu parsellerin tamamının, ...., ..., ..... ve ....nolu parsellerin kısmen kesinleşen devlet ormanı sınırları içerisinde kaldığı yapılan uygulamayla saptanmıştır. İlk derece mahkemesince tazminat isteminin  kabulüne karar verilmişse de yapılan araştırma ve inceleme hüküm vermek için yeterli değildir. Hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda,  dava konusu taşınmaz, arazi niteliğinde olup bilirkişilerce gelir metoduna göre taşınmazın değeri belirlenmişse de bilirkişi raporunda esas alınan münavebe ürünlerinin  dekar başına verim miktarları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden, değerlendirme tarihindeki dekar başına üretim masrafları ile hasat dönemindeki ortalama toptan kg. satış fiyatları sorulmamış, dolayısı ile bilirkişi rapor içeriği denetlenememiştir. Ayrıca, dava konusu taşınmazların, kısmen veya tamamen orman ağaçlarıyla  kaplı olduğu bilirkişilerce hazırlanan müşterek raporda belirtilmiş olmasına rağmen, taşınmazın gelir metoduna göre değeri hesaplanırken taşınmazın tamamı aynı nitelikte aktif tarım arazisi olarak değerlendirilmiş, bilirkişi kurulunca taşınmazın fiili durumu gözetilerek kaçıncı sınıf tarım arazisi olduğu belirlenmemiştir. Yerleşik içtihatlara göre orman örtülü alanların değerinin en düşük verimli 5, 6 ve 7. sınıf tarım arazisi olmasına göre farklı kapitalizasyon faiz oranları uygulanarak hesaplama yapılması gerektiği düşünülmelidir. O halde  çekişmeli taşınmaz arazi niteliğinde olduğundan, sulu-kuru olup olmadıkları, yerleşim alanlarına uzaklıkları, iklim şartları, arazilerin toprak ve topografik yapıları ve bölgelerindeki konumları gözetilerek kamulaştırma kanunu uyarınca  oluşturulacak bilirkişi kurulu yardımıyla dava tarihi itibariyla  çevrede yetiştirilen ürünlerin münavebesi, dekar başına ortalama verim, toptan satış fiyatı ve üretim maliyeti resmî verileri  ilçe  tarım  müdürlüğünden  getirtilmek  suretiyle yeniden inceleme ve araştırma yapılmalı, taşınmazın boş olan kısımları ile orman olan kısımlarının aynı nitelikte verimli tarım arazisi olarak kabul edilmeyeceği düşünülerek oluşacak sonuca göre karar verilmelidir. Kapitalizasyon faiz oranı ve objektif değer artış oranının belirlenmesinde taşınmazın konumu ve fiziki özellikleri gözetilmelidir. Diğer yandan taşınmazların tapu kayıtlarında yazan miktarların dikkate alınması gerekirken fen bilirkişi tarafından kendiliğinden yapıldığı anlaşılan aplikasyon neticesinde bulunan değerlere göre hesaplama yapılmış olması da doğru değildir. Açıklanan nedenlerle; Hazine vekilinin  yukarıdaki hususlara işaret eden istinaf sebepleri yerinde görüldüğünden delillerin tamamının toplanarak birlikte değerlendirilmesi için ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın yeniden görülmesi için dosyanın mahkemesine iadesine dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur." gerekçesi yer almıştır.

 

Mahkememiz dosyası yeni esas numarasına kaydedilerek yargılamaya devam olunmuş ve duruşma günü taraflara usulüne uygun olarak tebliğ edilmiştir.

 

Dava konusu taşınmazın bulunduğu bölgeye ilişkin değerlendirme tarihi olan 2017 yılına ait münavebe ürün maliyet cetvelleri Tarım İl Müdürlüğünden getirtilerek dosya arasına konulmuştur.

 

Mahkememizce 05/10/2018 tarihinde mahallinde keşif icra edilmiş, Harita Mühendisi bilirkişi ve Orman Mühendisi bilirkişi 24/10/2018 tarihli raporlarında, ... nolu parselin 7100,00 m² yüzölçümünde ve tarla vasfında olduğunu, Serdivan TM'de 2/127 nolu cilt sayfada kayıtlı olduğunu, taşınmaza 08/09/2016 tarih ve 10238 yevmiye ile "kısmen Devlet Ormanı sınırları içerisinde kalmaktadır" açıklaması konulduğunu, ...nolu parselin A harfi ile gösterilen 2883,17 m²'lik kısmının 70 ve 71 nolu O.S noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde Doruktepe Devlet Ormanı sınırları içerisinde kaldığını, ormanla bütünlük oluşturduğunu, ....nolu parselin 1470,00 m² yüzölçümünde ve tarla vasfında olduğunu, Serdivan TM'de 9/804 nolu cilt sayfada kayıtlı olduğunu, taşınmaza 09/09/2016 tarih ve 10341 yevmiye ile "parselin tamamı devlet ormanı sınırları içerisinde kalmaktadır." açıklaması konulduğunu, .... nolu parselin tamamının 1470,00 m² tapu yüzölçümünün Kunduzkaya Devlet Ormanı sınırları içerisinde kaldığını, ormanla bütünlük oluşturduğunu, ...... nolu parselin 3.100,00 m² yüzölçümünde ve tarla vasfında olduğunu, Serdivan TM'de 9/817 nolu cilt sayfada kayıtlı olduğunu, taşınmaza 06/01/2017 tarih ve 224 yevmiye ile "Taşınmaz kısmen Devlet Ormanı sınırları içerisinde kalmaktadır" açıklaması konulduğunu, ...... nolu parselin A harfi ile gösterilen 97,33 m²'lik kısmının 288 ve 289 nolu O.S noktalarını birleştiren hattın doğusunda Kunduzkaya Devlet Ormanı sınırları içerisinde kaldığını, ormanla bütünlük oluşturduğunu, .... nolu parselin 3740,00 m² yüzölçümünde ve tarla vasfında olduğunu, Serdivan TM'de 9/862 nolu cilt sayfada kayıtlı olduğunu, taşınmaza 09/09/2016 tarih ve 10332 yevmiye ile "parselin tamamı devlet ormanı sınırları içerisinde kalmaktadır." açıklaması konulduğunu, .....nolu parselin tamamının 3740,00 m² tapu yüzölçümünün Kunduzkaya Devlet Ormanı sınırları içerisinde kaldığını, ormanla bütünlük oluşturduğunu, .... nolu parselin 21810,00 m² yüzölçümünde ve tarla vasfında olduğunu, Serdivan TM'de 11/1055 nolu cilt sayfada kayıtlı olduğunu, taşınmaza 08/09/2016 tarih ve 10212 yevmiye ile "kısmen Devlet Ormanı sınırları içerisinde kalmaktadır" açıklaması konulduğunu, .... nolu parselin A harfi ile gösterilen 4408,66 m²'lik kısmının 266 ve 267 nolu O.S noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde Kunduzkaya Devlet Ormanı sınırları içerisinde kaldığını, ormanla bütünlük oluşturduğunu, C harfi ile gösterilen 15553,10 m²'lik kısmının 265, 266, 255, 256 ve 258 nolu O.S noktalarını birleştiren kırık hattın güneyinde Kunduzkaya Devlet Ormanı sınırları içerisinde kaldığını, ormanla bütünlük oluşturduğunu, ..... nolu parselin 14780,00 m² yüzölçümünde ve tarla vasfında olduğunu, Serdivan TM'de 13/1195 nolu cilt sayfada kayıtlı olduğunu, taşınmaza 08/09/2016 tarih ve 10270 yevmiye ile "kısmen Devlet Ormanı sınırları içerisinde kalmaktadır" açıklaması konulduğunu, .....nolu parselin A harfi ile gösterilen 7396,59 m²'lik kısmının 138, 139, 140 ve 141 nolu O.S noktalarını birleştiren kırık hattın kuzeyinde Köyüstü Devlet Ormanı sınırları içerisinde kaldığını, ormanla bütünlük oluşturduğunu, .... nolu parselin 14200,00 m² yüzölçümünde ve tarla vasfında olduğunu, Serdivan TM'de 23/2253 nolu cilt sayfada kayıtlı olduğunu, taşınmaza 09/09/2016 tarih ve 10271 yevmiye ile "parselin tamamı devlet ormanı sınırları içerisinde kalmaktadır." açıklaması konulduğunu, ....nolu parselin tamamının 14.200,00 m² tapu yüzölçümünün, 289, 290 ve 291 nolu O.S noktalarını birleştiren kırık hattın doğusunda Kunduzkaya Devlet Ormanı sınırları içerisinde kaldığını, ormanla bütünlük oluşturduğunu rapor etmişlerdir.

 

Teknik bilirkişi heyeti 11/11/2018 tarihli raporlarında, dava konusu taşınmazlardan .... nolu parselin yaklaşık %83'ünün 6. sınıf ve %17'sinin 7. sınıf, .... nolu parselin tamamının 7. sınıf, .... nolu parselin %62'sinin 6. sınıf ve %38'inin 7. sınıf, ....  nolu parselin tamamının 7. sınıf, ....nolu parselin yaklaşık %98'inin 7. sınıf, .....nolu parselin %57'sinin 6. sınıf ve %43'ünün 7. sınıf, .... nolu parselin tamamının 7. sınıf arazi niteliğinde olduğunu, taşınmazların arazi vasfında olduklarını, bir dekardan elde edilecek yıllık net gelirin 1.181,25 TL olduğunu, kapitalizasyon faiz oranının % 5 olduğunu, ....nolu parsel için objektif değer artış oranının %15, ....nolu parsel için objektif değer artış oranının %25,  .... nolu parsel için objektif değer artış oranının % 50, ....nolu parsel için objektif değer artış oranının % 50, ....nolu parsel için objektif değer artış oranının %25, .... nolu parsel için objektif değer artış oranının %30, ....nolu parsel için objektif değer artış oranının %30, olduğunu, dava konusu taşınmazların fen bilirkişisi raporunda da belirtilen ve orman paftasında Devlet Ormanı olarak geçen taşınmaz ve taşınmaz kısımları için dava tarihi olan 14/02/2017 tarihi itibari ile bedelinin toplam 1.543.191,58 TL olduğunu rapor etmişlerdir.

Tüm dosya kapsamına göre; dava konusu Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Aşağıdereköy .... parsel sayılı taşınmazın yapılan kadastro çalışmaları sonucunda miras bırakan K.... S.... adına 16/02/1958 tarihinde, .... parsel sayılı taşınmazın 16/02/1958 tarihinde, .... parsel sayılı taşınmazın 28/02/1961 tarihinde, ..... parsel sayılı taşınmazın 16/02/1958 tarihinde, ..... parsel sayılı taşınmazın 16/02/1958 tarihinde, .... parsel sayılı taşınmazın 16/02/1958 tarihinde, ..... parsel sayılı taşınmazın 24/03/1961 tarihinde tespit gördüğü ve bu kişi adına tapuda kayıt ve tescil edildiği, kök murisin vefatı ile taşınmazın davacılara intikal ettiği, dava konusu taşınmazların bulunduğu Aşağıdereköy Köyünde yapılan Orman Kadastrosunun .... tarihinde ilan edilerek kesinleştiği, dava konusu taşınmazlardan  ...., ...., .....ve ..... parsellerin kısmen orman, ...., ..... ve ..... nolu parsellerin ise tamamen orman sınırları içerisinde kaldığı, taşınmazların kesinleşen orman sınırlarında kalan alanlarının gelir metoduna göre hesaplanan toplam değerinin 1.543.191,58 TL olduğu, ancak mahkememizce verilen ilk kararda hükme esas alınan teknik bilirkişi raporunda dava konusu ...., ...., .... ve .... parsel sayılı taşınmazlar için %20, ....parsel sayılı taşınmaz için %40  objektif değer artış oranı uygulanmak ve bu oranlar üzerinden hesaplama yapılmak sureti ile rapor tanzim edildiği, mahkememizce verilen ilk kararın davacılar tarafından istinaf edilmediğinden bu miktarlar üzerinden resen yapılan hesaplamada (...., ...., .... ve ..... parseller için 28,35 TL/m², ..... parsel için 29,35 TL/m²) taşınmazlar için talep edilebilecek toplam tazminatın (..... parsel için 2883,17 x 27,17 = 78.335,73 TL, ...... parsel için 1470,00 x 28,35 = 41.674,50 TL, ..... parsel için 97,33 x 28,35 = 2.759,30 TL, ..... parsel için 3740,00 x 28,35 = 106.029,00 TL,  ..... parsel için 19961,76 x 29,35 = 585.877,65 TL, .... parsel için 7396,59 x 35,45 = 262.209,12 TL, ..... parsel için 14200,00 x 28,35 = 402.570,00 TL) 1.479.455,30 TL olduğu ve davacılara ait dava konusu taşınmazların tapu kaydında yer alan şerhlerin/kayıtların tapu maliki davacıların tasarruf yetkisini kısıtlar nitelikte olduğu, 4721 Sayılı TMK.nun 1007. maddesinde "Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur. Devlet, zararın doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder" hükmü yer almakta olup, burada Devletin sorumluluğunun kusursuz sorumluluk olduğu, kusursuz sorumluluğun tapu siciline çıkarların ve ayni hakların yanlış tescili sonucu değişmesi yada yitirilmesi ile bu haklardan yoksun kalınması temeline dayandığı, tapu işlemlerinin, kadastro tespiti işlemlerinden başlayarak birbirini takip eden sıralı işlemler olup, tapu kütüğünün oluşumu aşamasındaki kadastro işlemleri ile tapu işlemleri bir bütün oluşturduğundan bu kayıtlarda yapılan hatalar, hatalı tapu sicili oluşmasına sebebiyet verdiği için, kadastro tespitinde yapılan hataların da TMK'nun 1007. maddesi anlamında tapu sicili kavramı içinde olduğu, TMK'nun 1007. maddesine dayalı taleplerin Maliye Hazinesine yöneltilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmakla davacıların Orman Genel Müdürlüğüne yönelik davasının pasif husumet yokluğu nedeniyle usulden reddine, davacıların Maliye Hazinesine yönelik davalarının kısmen kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

 

HÜKÜM:

Davacıların Orman Genel Müdürlüğüne yönelik davasının pasif husumet yokluğu nedeni ile usulden reddine,

 

Davacıların Maliye Hazinesine yönelik davasının Kısmen Kabulü ile 1.479.455,30 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyen yasal faizi ile birlikte davalı Maliye Hazinesinden tahsili ile Sakarya   1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2016/... esas , 2016/... karar ve Sakarya 2.Noterliğinin 22/11/2016 tarih ve .... yevmiye numaralı mirasçılık belgelerindeki payları oranında davacılara verilmesine,

 

Dava konusu Sakarya İli Serdivan İlçesi Aşağıdereköyü ....., ..... ve ..... parsel sayılı taşınmazların tapu kaydının iptali ile davalı Maliye Hazinesi adına Orman vasfı ile tapuya kayıt ve tesciline,

Dava konusu Sakarya İli Serdivan İlçesi Aşağıdereköyü ....parsel sayılı taşınmazın Fen bilirkişisi F... M... E.... ve Orman Mühendisi S.... B....'ın 24/10/2018 tarihli raporlu krokisinde A harfi ile gösterilen 2883,17 m²'lik kısmının tapu kaydının iptali ile davalı Maliye Hazinesi adına Orman vasfı ile tapuya kayıt ve tesciline,

Dava konusu Sakarya İli Serdivan İlçesi Aşağıdereköyü .... parsel sayılı taşınmazın Fen bilirkişisi F... M... E.... ve Orman Mühendisi S.... B....'ın 24/10/2018 tarihli raporlu krokisinde A harfi ile gösterilen 2883,17 m²'lik kısmına ilişkin kararın infazından sonra olmak kaydıyla davacıların murisi K.... S.... adına kayıtlı olarak kalacak kısım üzerinde bulunan 25/10/1996 tarih ve 3904 yevmiye nolu, 29/08/2002 tarih ve 4809 yevmiye nolu, 05/10/2011 tarih ve 6082 yevmiye nolu beyanlar hanesindeki şerhlerin tapudan terkinine,

Dava konusu Sakarya İli Serdivan İlçesi Aşağıdereköyü ..... parsel sayılı taşınmazın Fen bilirkişisi F... M... E.... ve Orman Mühendisi S.... B....'ın 24/10/2018 tarihli raporlu krokisinde A harfi ile gösterilen 97,33 m²'lik kısmının tapu kaydının iptali ile davalı Maliye Hazinesi adına Orman vasfı ile tapuya kayıt ve tesciline,

Dava konusu Sakarya İli Serdivan İlçesi Aşağıdereköyü ..... parsel sayılı taşınmazın Fen bilirkişisi F... M... E.... ve Orman Mühendisi S.... B....'ın 24/10/2018 tarihli raporlu krokisinde A harfi ile gösterilen 97,33 m²'lik kısmına ilişkin kararın infazından sonra olmak kaydıyla davacıların murisi K.... S..... adına kayıtlı olarak kalacak kısım üzerinde bulunan 25/10/1996 tarih ve 3904 yevmiye nolu, 29/08/2002 tarih ve 4809 yevmiye nolu, 05/10/2011 tarih ve 6082 yevmiye nolu beyanlar hanesindeki şerhlerin tapudan terkinine,

Dava konusu Sakarya İli Serdivan İlçesi Aşağıdereköyü ..... parsel sayılı taşınmazın Fen bilirkişisi F... M... E.... ve Orman Mühendisi S.... B....'ın 24/10/2018 tarihli raporlu krokisinde A harfi ile gösterilen 4408,66 m²'lik ve C harfi ile gösterilen 15553,10 m²'lik kısımlarının tapu kaydının iptali ile davalı Maliye Hazinesi adına Orman vasfı ile tapuya kayıt ve tesciline,

Dava konusu Sakarya İli Serdivan İlçesi Aşağıdereköyü ..... parsel sayılı taşınmazın Fen bilirkişisi F... M... E.... ve Orman Mühendisi S.... B....'ın 24/10/2018 tarihli raporlu krokisinde A harfi ile gösterilen 4408,66 m²'lik ve C harfi ile gösterilen 15553,10 m²'lik kısımlarına ilişkin kararın infazından sonra olmak kaydıyla davacıların murisi K..... S.... adına kayıtlı olarak kalacak kısım üzerinde bulunan 25/10/1996 tarih ve 3904 yevmiye nolu, 29/08/2002 tarih ve 4809 yevmiye nolu, 05/10/2011 tarih ve 6082 yevmiye nolu beyanlar hanesindeki şerhlerin tapudan terkinine,

Dava konusu Sakarya İli Serdivan İlçesi Aşağıdereköyü ..... parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişisi F... M... E.... ve Orman Mühendisi S.... B....'ın 24/10/2018 tarihli raporlu krokisinde A harfi ile gösterilen 7396,59 m2'lik kısmının tapu kaydının iptali ile davalı Maliye Hazinesi adına Orman vasfı ile tapuya kayıt ve tesciline,

Dava konusu Sakarya İli Serdivan İlçesi Aşağıdereköyü .... parsel sayılı taşınmazın Fen bilirkişisi F... M... E.... ve Orman Mühendisi S.... B....'ın 24/10/2018 tarihli raporlu krokisinde A harfi ile gösterilen 7396,59 m²'lik kısmına ilişkin kararın infazından sonra olmak kaydıyla davacıların murisi K.... S..... adına kayıtlı olarak kalacak kısımlar üzerinde bulunan 25/10/1996 tarih ve 3904 yevmiye nolu, 29/08/2002 tarih ve 4809 yevmiye nolu, 05/10/2011 tarih ve 6082 yevmiye nolu beyanlar hanesindeki şerhlerin tapudan terkinine,

Fen  bilirkişisi F... M... E.... ve Orman Mühendisi S.... B....'ın 24/10/2018 tarihli raporlu krokisinin karar eki sayılmasına,

 

Davalı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, peşin alınan .... TL ile ıslah harcı olarak alınan .... TL toplamı ..... TL harcın istek halinde davacılara iadesine,

 

Davacılar vekili için karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca takdir edilen  ....... TL nispi vekalet ücretinin davalı Maliye Hazinesinden alınarak davacı tarafa  verilmesine,

 

Davalı Maliye Hazinesi vekille temsil edildiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca takdir edilen ...... TL nispi vekalet ücretinin davacılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davalı Maliye Hazinesine verilmesine,

 

Davalı Orman Genel Müdürlüğü vekille temsil edildiğinden AAÜT uyarınca ..... TL maktu vekalet ücretinin davacılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davalı Orman Genel Müdürlüğüne verilmesine,

 

Davacı tarafından tebligat, posta, keşif ve bilirkişi masrafı olarak yapılan ... TL'nin ret ve kabul oranı dikkate alınarak ..... TL'si ile ilk masraf ..... TL toplamı .... TL yargılama giderinin davalı Maliye Hazinesinden alınarak davacılara verilmesine, fazla kısmın davacılar üzerinde bırakılmaksına,

 

Artan gider avansının karar kesinleştiğinde yatırana iadesine

 

Dair; davacılar vekilinin ve davalı vekillerinin yüzlerine karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde, istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 16/05/2019

 

Katip 203685

 

Hakim 98137

 

 

 

4 Ekim 2019 Cuma
© 2021 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.