T.C.

YALOVA

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 

TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR

 

ESAS NO : 2018/ KARAR NO : 2019/


HAKİM : ........  .............

KATİP : .......... .............
DAVACI : F.... B...... 

VEKİLİ : Av. MUSA ADIYAMAN - Yenidoğan Mah. Fabrika Cad. 796.Sk.N:3 Adapazarı Merkez/ SAKARYA

DAVALI : HAZİNE'YE İZAFETEN YALOVA DEFTARDARLIĞI

VEKİLİ : Av. ............... - Yalova Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü Merkez/ YALOVA
DAVA : Tazminat (Tapu Sicilinin Hatalı Tutulmasından Kaynaklanan) 

DAVA TARİHİ : 04/12/2018

KARAR TARİHİ : 10/10/2019

KARAR YAZIM TARİHİ : 04/11/2019

 

Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan iş bu davanın yapılan açık yargılamasının sonunda,


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:


TALEP :

 

Davacı vekili Mahkememize vermiş olduğu 04/12/2018 tarihli dava dilekçesi ile davacı müvekkilinin tapuda ...... payının maliki olduğu Yalova ili, Merkez ilçesi, Sugören Köyü, Yanbayır Mevkii, .......ada, .... parselde kain 9.989,44 m2 yüzölçümlü ve tarla vasıflı taşınmazın tamamının kesinleşmiş orman sahasında kaldığından bahisle Orman idaresi tarafından açılan tapu iptal ve tescil davası sonucu Yalova 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 29/11/2017 gün ve 2017/20 esas 2017/505 karar sayılı kararı ile iptal edildiğini, mezkur kararın istinaf edilmesi üzerine inceleme yapan Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 10.Hukuk Dairesinin 04/10/2018 tarih ve 2018/537 esas 2018/507 karar sayılı ilamı ile istinaf talebinin esastan reddine kesin olarak karar verildiğini, böylelikle yerel mahkeme kararının 04/10/2018 tarihinde kesinleştiğini, taşınmazın bulunduğu yörede yapılan tesis kadastrosu çalışması sonucunda ........... pay ile 27/07/1964 tarihinde .... oğlu F... B.... adına tapuya kayıt ve tescil edildiğinin görüldüğünü, davacı müvekkilinin mezkur taşınmazı uzun yıllar hiç bir sınırlama olmadan kullandığını, ancak taşınmazın tamamının Sugören Köyünde 6831 sayılı yasanın 3302 sayılı yasa ile değişik 2/B maddesi uygulamaları ile yapılan ve 21/05/1992 tarihinde kesinleşen bu çalışmalara konu edilmediğini, zira davaya konu taşınmazın tamamının kesinleşen orman kadastro sınırları içerisinde kaldığından bahisle Yalova 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 29/11/2017 gün ve 2017/20 esas 2017/505 karar sayılı kararı ile iptal edilerek davacının mülkiyet hakkının elinden alındığını, her ne kadar ormanların özel mülkiyete konu olmasının mümkün değilse de davaya konu taşınmazın 27/07/1964 tarihinde kesinleşen arazi kadastrosu sonucunda tarla niteliği ile F...  B.... adına tespit gördüğünü, bu şekilde tapu sicilinini hatalı olarak tutulduğundan TMK'nın 1007.maddesi kapsamında devletin kusursuz sorumluluğunun bulunduğunu ve davacının gerçek zararının tazmininin gerektiğini belirterek fazlaya ilişkin tüm talep ve dava hakkı saklı kalmak kaydı ile ikame edilen kısmi davanın kabulü ile davaya konu taşınmazın davacı müvekkilinin hissesine düşen kısmının değerlendirme tarihi olan 04/10/2018 tarihine kadar belirlenecek değerin şimdilik 7.000 TL nin taşınmazın tapu kaydının iptali sağlayan Yalova 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 29/11/2017 gün ve 2017/20 esas 2017/505 karar sayılı kararı ilamının kesinleştiği tarih olan 04/10/2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

 

CEVAP :

 

Davalı vekili Mahkememize vermiş olduğu 07/01/2019 tarihli cevap dilekçesi ile  davada Maliye Bakanlığı veya Maliye Hazinesinin ve Defterdarlığın taraf sıfatı bulunmadığından müvekkili idareye husumet tevcihi 1 ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine ve 5018 sayılı kanuna aykırı olduğunu, 6292 sayılı yasa uyarınca Hazine husumet tevcihinin mümkün olmadığını,  davanın idari olarak gerekli yasal başvuruların yapılmadan açıldığını, TMK.1007 maddesi gereğince hukuki değerini yitiren tapu kaydına dayanılarak tazminat talep edilemeyeceğini ve zamanaşımının da geçtiğini, taşınmazın maliki tarafından orman kadastrosuna itiraz edilmediğini, bu nedenle davacılara ait tapu kaydının hukuki değerini yitirdiğini, belirterek davanın yasal ön başvuru şartları yerine getirilmediğinden reddine, husumet, zamanaşımı  ve esastan haksız ve yersiz olduğundan reddine karar verilmesini talep etmiştir. 

 

MAHKEMEMİZCE TOPLANAN DELİLLER:

 

1-Dava konusu taşınmazlara ilişkin tapu kayıtları ve tapulama tespit tutanakları getirtilmiş, incelenmesinde; Dava konusu  Yalova ili, Merkez ilçesi, Sugören köyü, Yanbayır Mevkii, eskisi .... parsel iken ... ada ... parsel sayısını alan 9.989,44 m² miktarlı tarla vasıflı  taşınmazın tapulamaya istinaden ........... hissesinin F.... B...., ............ hissesinin Maliye Hazinesi adına tapuda kayıtlı bulunduğu, taşınmazın beyanlar hanesine 09/11/1992 tarihinde ........ yevmiye nosu ile "orman sınırları içinde kaldığı bildirilmiştir." şerhinin konulduğu anlaşılmıştır.

 

2-Yalova 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/20 esas sayılı dava dosyası getirtilmiş, incelenmesinde; Davacı Orman Genel Müdürlüğü'nün davalılar Maliye Hazinesi ve F.... B....  aleyhine; Yalova ili, Merkez İlçesi, Sugören köyü, .... ada .... parsel sayılı taşınmazın tamamının orman vasfına haiz olduğundan tapu kaydının iptaline karar verilmesi talepli dava açıldığı, mahkemece yapılan yargılama sonucunda 29/11/2017 tarihinde 2017/20 esas 2017/505 karar sayısı ile "Davanın Kabulü ile Yalova İli, Merkez İlçesi, Sugören Köyü, ..... Mevkii, .....ada ... Parselde kayıtlı taşınmazın tamamının davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile orman vasfıyla Hazine adına tapuya kayıt ve tesciline" dair karar verildiği, verilen kararın 04/10/2018 tarihinde kesinleştiği anlaşılmıştır. 

 

3-Dava konusu taşınmazın imar durumu, belediye hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı, kadastral parsel olup olmadığı hakkında yazışmalar yapılmıştır.

 

4-Taraflara dava konusu taşınmaz ile aynı bölgeden bulunmamaması halinde yakın bölgelerden ve değerlendirme tarihinden önce ve yakın zaman içinde satışı yapılan benzer nitelikli ve yüzölçümlü satışları bildirmeleri için imkan tanınmış, mahkememizce resen emsal araştırması yapılmış, taraflarca bildirilen ve Mahkememizce resen tespit edilen emsallerin satış akitleri, imar durumları, belediye hizmetleri ilgili kurumlardan getirtilmiştir.

 

5-İlçe Tarım Müdürlüğünden 2018 yılına ait susuz arazilerdeki mutat ürünlerin neler olduğu, mutat üretimi yapılan tarım ürünlerinin dekar başına ortalama verim, toptan satış fiyatı ve üretim giderlerine ait resmi verilerin getirtildiği, Ayrıca  kuru arazilerde yılda birden fazla ürün alınıp alınmadığı alınıyorsa hangi ürünlerin alınabildiği hususunda araştırmalar yapılmıştır.6-Mahkememizce dava konusu taşınmazın ve emsal taşınmazların bulunduğu mahalde resen seçilen bilirkişiler ile birlikte keşif yapılarak, bilirkişilere rapor tanzim ettirilmiştir.  Bilirkişi kurulu tarafından tanzim edilen 27/05/2019 havale tarihli rapora göre; dava konusu ....ada .... parsel sayılı taşınmazın tamamının kesinleşme tarihi itibariyle değerinin 607.757,50-TL; davacıya ait  ......... hisse bedelinin 304.487,70 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

7-Davacılar vekilinin, yargılama aşamasında harcını yatırmak suretiyle dava değerini 304.487,70 TL ye ıslah ettiği anlaşılmıştır. 

 

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MAHKEMEMİZCE KABULÜ :

 

Dava, TMK 1007. Maddede düzenlenen tapu sicilinin tutulmasından kaynaklı maddi tazminat istemine ilişkindir. Dava dilekçesi, davalı tarafın savunmaları, celb edilen tapu kayıtları, keşif ve keşif sonrası düzenlenen bilirkişi raporu ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Davacı F.... B... vekili, dava konusu .... ada .... parsel sayılı taşınmazın öncesinde müvekkil adına ...... hisseli olarak tapuda kayıtlı iken Yalova 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/20 esas sayılı dava dosyası ile tapu kaydının orman olduğundan bahisle iptal edildiğini belirterek tazminat talebinde bulunmuş, davalı, davanın reddini savunmuştur.  

 

Dava konusu  Yalova ili, Merkez ilçesi, Sugören köyü, .... Mevkii, eskisi ..... parsel iken .... ada .... parsel sayısını alan 9.989,44 m² miktarlı tarla vasıflı  taşınmazın tapulamaya istinaden ..... hissesinin F.... B...., ....... hissesinin Maliye Hazinesi adına tapuda kayıtlı bulunduğu, taşınmazın beyanlar hanesine 09/11/1992 tarihinde ......yevmiye nosu ile "orman sınırları içinde kaldığı bildirilmiştir." şerhinin konulduğu anlaşılmıştır.

 

Yalova 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/20 esas sayılı dava dosyasının incelenmesinde; Davacı Orman Genel Müdürlüğü'nün davalılar Maliye Hazinesi ve F.... B...  aleyhine; Yalova ili, Merkez İlçesi, Sugören köyü, .... ada ....  parsel sayılı taşınmazın tamamının orman vasfına haiz olduğundan tapu kaydının iptaline karar verilmesi talepli dava açıldığı, mahkemece yapılan yargılama sonucunda 29/11/2017 tarihinde 2017/20 esas 2017/505 karar sayısı ile "Davanın Kabulü ile Yalova İli, Merkez İlçesi, Sugören Köyü, ..... Mevkii, ..... ada .... Parselde kayıtlı taşınmazın tamamının davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile orman vasfıyla Hazine adına tapuya kayıt ve tesciline" dair karar verildiği, verilen kararın 04/10/2018 tarihinde kesinleştiği anlaşılmıştır.   

 

Her ne kadar davalı Hazine vekili zaman aşımı itirazında bulunmuş ise de tapu iptal kararlarının kesinleştiği tarih ve iş bu davanın açıldığı tarih dikkate alınarak zaman aşımı itirazının yerinde olmadığı kabul edilmiştir. 

 

Mahkememizce taraflara taşınmazlara ilişkin emsal bildirmeleri için imkan tanınmış, yine Mahkememizce resen emsal araştırmaları yapılmış, emsal taşınmazların tapu kayıtları getirtilerek, dava konusu taşınmazların ve emsal taşınmazların  imar durumu ve belediye hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı, tapu iptal kararının kesinleştiği yılara ait çevrede yetiştirilen ürünlerin münavebesi, dekar başına ortalama verim, toptan satış fiyatı ve üretim maliyeti resmi verileri, taşınmazın sulu-kurum tarım arazisi olup olmadığı, bir yılda iki kez ürün alınıp alınmadığı hakkında ve dava konusu taşınmazın bulunduğu yerde sulama kanalı bulunup bulunmadığı, sulu tarım arazisi yada devletçe sulanan sulu tarım arazisi bulunup bulunmadığı hakkında araştırmalar yapılarak dava konusu taşınmaz ve emsal taşınmazların bulunduğu mahalde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmış, keşifte görev alan bilirkişi kurulu tarafından tanzim edilen 27/05/2019 havale tarihli rapora göre; dava konusu .... ada ... parsel sayılı taşınmazın tamamının kesinleşme tarihi itibariyle değerinin 607.757,50-TL; davacıya ait  ..... hisse bedelinin 304.487,70 TL olduğu tespit edilmiştir. Bilirkişi kurulu tarafından tanzim edilen 27/05/2019 tarihli raporun hüküm kurmaya yeterli ve gerekçeli olduğu, bilimsel verilere göre hazırlandığı ve denetlenebilir nitelikte olduğu görülmüştür.  

 

Tüm dosya kapsamı ve emsal Yargıtay kararları bütün halinde değerlendirildiğinde; Medeni Yasa'nın "Sorumluluk" kenar başlığını taşıyan 1007. maddesi gereğince "Tapu Sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan devlet sorumludur.  Dava konusu taşınmazın davacı adına hisseli olarak tapulama nedenine dayalı tapuya tescili yapılmış, ancak daha sonra tapu kaydı mahkeme kararı ile iptal edilmiştir.  4721 sayılı TMK'nın 1007. maddesi gereğince tapu kaydının iptalinden kaynaklı tazminat davalarında, zararın, mülkiyetin kaybedildiği tarih olan, tapu iptaline ilişkin mahkeme kararının kesinleştiği günde doğmuş olduğu, bu nedenle değer tespitinin bu tarih itibarıyla yapılması gerektiği ve dava konusu  taşınmazın ..... hissesinin kesinleşme tarihi itibariyle gelir metoduna göre ve kesinleşme tarihi itibariyle hesaplamaya esas alınan veri listesi dikkate alınarak değerlerinin toplam 304.487,70-TL olarak belirlendiği anlaşıldığından;Davanın KABULÜ İLE, 304.487,70 TL'nin Tapu İptal tescil davasının kesinleşme tarihi olan 04/10/2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, karar vermek gerektiği görüş ve kanaatine varılmış, aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.  

 

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

 

Davanın KABULÜ İLE, 304.487,70 TL'nin Tapu İptal tescil davasının kesinleşme tarihi olan 04/10/2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, 

 

Davalı kurum Harçlar Kanunu uyarı harçtan muaf olduğundan ayrıca harç alınmasına yer olmadığına, fazla alınan peşin harçların karar kesinleştiğinde talep halinde davacıya iadesine, 

 

Davacı tarafından yapılan 2.400,75-TL yargılama giderinin davalı Hazineden tahsiline, davacıya verilmesine; Karardan sonra yapılan yargılama giderlerinin davacı gider avansından karşılanmasına, arta kalan gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine;

 

Davacı kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan AAÜT Hükümleri uyarı hesaplanan  .......TL nisbi ücreti vekaletin davalı Hazine'den tahsiline, davacıya verilmesine; 

 

Dair kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 Hafta içerisinde İstinaf yolu ile Bölge Adliye Mahkemesine başvuru yolu açık olmak üzere davacı vekili ile davalı vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı. 10/10/2019


Katip ......   Hakim ....   

5 Şubat 2020 Çarşamba
© 2021 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.