I- Esas No                     : 2017/660 E.

 

II- Karar No       : 2018/9 K.

 

III- İhtilaf Tipi              : Futbolcu-Kulüp

 

IV- Toplantı Tarihi         : 18/01/2018

 

V- Gerekçeli Karar Tarihi    : 10/02/2018

 

VI- Hakem Heyeti                 : Av.

                                                 Av.

                                                Doç. Dr.

 

VII- Taraflar                  : 1- Davacı: …

                                              Vekili: 

                                                

     2- Davalı

 Sakaryaspor A.Ş.               

                                          Vekili:  Av. Batuhan SEVERCAN          

VIII-Olaylar                            :

 

 Davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu sözleşme uyarınca; davacının 2016/2017 sezonunda şampiyonluk primi ödemesinin hüküm altına alındığı ve davalı kulübün Spor Toto 3. lig 3. Grup play-off finali sonucunda Spor Toto 2. Lig'e terfi etmesi nedeniyle 25.000 TL'lik şampiyonluk primi tutarının davalıdan tahsilini talep etmiştir. Dava dilekçesi ekinde sözleşme, başvuru harcının yatırıldığına dair dekont ve vekaletname sunulmuştur. Uyuşmazlığın çözümü için hakem olarak Doç.Dr. …. seçilmiştir.

 

Davalı tarafından sunulan cevap dilekçesinde; davacının iki maçta kadroda yer aldığını, bir üst lige yükselmenin şampiyonluk sonucu değil play-off sonucu gerçekleştiğini, sözleşmede "şampiyon olması halinde" ifadesinin bulunduğunu, şampiyonluğun birinci sırada yer alma anlamına geldiğini, bu nedenlerle davanın reddinin gerektiğini beyan etmiştir. Cevap dilekçesi ekinde emsal karar ve vekâletname sunulmuştur. Uyuşmazlığın çözümü için hakem olarak Av. …… seçilmiştir.

 

Davacı vekili tarafından sunulan beyan dilekçesinde; Spor Toto 2. Lig'e terfi eden 6 takıma da şampiyonluk ve terfi kupalarının verildiği, lig boyunca nihai hedefin birinci olmak değil, bir üst lige yükselmek olduğunu, bütün takımlara aynı şampiyonluk ve terfi kupasının verildiği, davalı kulübün resmi sitesinde de "şampiyon" ifadesinin kullanıldığını, davanın talep doğrultusunda karara bağlanmasını gerektiğini ifade etmiştir.

 

Davalı tarafından sunulan beyan dilekçesinde, davacının sunduğu belgede yer alan "şampiyon" ifadesinin bir üst lige yükselme olarak kullanıldığını, kamuoyuna bir üst lige terfi edildi ifadesi ile sunulamayacağından şampiyon ifadesinin kullanıldığını, davanın çözümünde mevzuatın dikkate alınması gerektiğini, davacının mevzuatı yanlış yorumladığını, TFF kayıtlarında Spor Toto 3. lig şampiyonları arasında davalı kulübün bulunmadığını, bu nedenle davanın reddi gerektiğini beyan etmiştir.

 

IX- Kurul Ön incelemesi :

 

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 5. maddesi ile kurulmuştur. ilgili kanunun kabul edilmesiyle birlikte yürürlüğe giren Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 56. maddesi ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı'nın 2. maddesi uyarınca Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Futbolcu ile Kulüp arasındaki uyuşmazlıkları inceleyerek karara bağlamakta münhasıran görevli ve yetkili olduğunu öngörmüştür. Anılan düzenleme neticesinde başvuru konusu uyuşmazlığın çözümünde kurulun münhasıran görevli ve yetkili olduğu anlaşılmakla dosyanın esasına girilmiştir.

 

Davacı futbolcunun Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında ..... lisans numarası ile kayıtlı olduğu; davalı kulübün ise 000152 kulüp kodu ile kayıtlı olduğu görülmüştür. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı'nın 2. maddesi uyarınca uyuşmazlık futbolcu ile kulüp arasında alacak talepli olduğundan, tarafların dava ehliyetine sahip oldukları tespit edilmiştir.

 

Yine dava ehliyetine sahip taraflar arasında imzalanan sözleşme uyarınca alacak iddiasında bulunulması nedeniyle menfaat şartının da gerçekleştiği görülmüştür.

 

Dava konusu alacak iddiasının, taraflar arasında imzalanan sözleşmeden kaynaklandığı ve alacak iddiasına yönelik dava dilekçesinin 28.12.2017 tarihinde 23439 kayıt numarası ile Türkiye Futbol Federasyonu'na sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Belirlenen toplantı tarihinde, Hakem Heyetimiz tarafından; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Koordinatörlüğü tarafından dava dilekçesinin 2017/660 Esas numarasıyla kaydedildiği; başvuru harcının ve hakem ücretlerinin süresinde yatırıldığı, dava ve cevap dilekçesinin zorunlu unsurlarını taşıdığı, dosya içeriğinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Koordinatörlüğü'nce gerçekleştirilen işlemlerin süresinde tamamlandığı, dava dosyasında dilekçe teatilerinin süresi içerisinde tamamlandığı, dosyanın bu hali ile dosya esasına girilmesi için herhangi bir engel kalmadığı, ta hakemlerinin ret veya çekilme şartları kapsamında bulunmadığı tespiti yapılarak dosya esasına girilmiştir.

 

X- Kurul Değerlendirmesi   :

 

Taraf dilekçeleri incelendiğinde, uyuşmazlığın; davalı kulübün şampiyon sayılıp sayılamayacağı ve buna bağlı olarak da prim hak edip edemeyeceği hususunda toplandığı görülmüştür.

 

Taraflar arasında akdedilen sözleşmede; "2016/2017 sezonunda Sakaryaspor A.Ş'nin şampiyon olması halinde 25.000,00-TL şampiyonluk primi ödeneceğinin imza altına alındığı tartışmasızdır.

 

Davacı, kulübün bir üst lige yükselmiş olması ve kulüp resmi internet sitesinde "şampiyon" olarak duyurulmuş olması nedeniyle bu prime hak kazanıldığı iddiasında bulunmuştur.

 

Davalı tarafından ise; bir üst lige yükselmenin playoff müsabakaları sonucunda gerçekleştiği ve bunun şampiyonluk olarak değerlendirilemeyeceği, şampiyonluğun ilgili lig müsabakaları sonunda birinci olmak manasına geldiği savunması yapılmıştır.

 

TFF tarafından yayınlanan TFF 1. Lig Statüsü, Spor Toto 2. Lig Statüsü ve Spor Toto 3. Lig Statülerinin hepsinde bir üst lige yükselme sonucu olduğundan, bu sonuç; lig sürecinin lige göre 1. veya 2. bitirilmesi ya da lige göre değişen sıralamalar ile oluşan playoff finallerinin galibi olmak suretiyle gerçekleşmektedir.

 

İlgili sezon olan 2016/2017 sezonuna ait her 3 Statüde de bu sonuç "bir üst lige çıkma hakkı kazanan kulüplere şampiyonluk ve terfi kupaları verilir" şeklinde ifade edilmiştir.

 

Bu durumda aslen lig başarısı olarak bir üst lige yükselme gayesi statülerde vurgulanmışsa da; "şampiyon" ifadesinin anlamı da dava konusu olayda önem kazanmaktadır.

 

"Şampiyon" ifadesi futbol uygulamasında lig sürecinin sonunda en üst sırada bulunan takıma verilen bir ifadedir. Yukarıda bahsi geçen statülere tabi olan liglerde "şampiyon" olan takımın, bir üst lige yükselen takımlardan farkı da bulunmaktadır. Bu fark şampiyon olan takımların bir üst lige yükselmek için ayrıca bir playoff oynamaması ve doğrudan bir üst lige yükselmesidir.

 

 Dolayısıyla aslen ana gaye bir üst lige yükselmek olmakla birlikte; "şampiyon" olan takımların bu gayeyi gerçekleştirme şekli diğer takımlara nazaran daha kolay olmakta ve bu haliyle "şampiyon" olan takımların bu başarıları ayrı bir şekilde ödüllendirilmektedir.

 

 Bu bağlamda şampiyon olmak ve bir üst lige yükselmek aslen iki ayrı kavramdır. Bu husus ayrıca yine TFF internet sitesi olan www.tff.org sitesinde lig arşivlerinde şampiyon olan takımlara dair kısımda da görülecektir.

 

Dava konusu olan 2016/2017 sezonu Spor Toto 3. Lig şampiyonları TFF internet sitesinde aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.

 

Sözleşme serbestisi içinde olan dava taraflarının da prim ödeme koşulunu "şampiyon" olunmasına bağlamış olması ve davacının iddialarının destekler nitelikte sözleşmede "bir üst lige yükselme" gibi bir ifade bulunmaması nedeniyle davacının talebinin reddi gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur .

 

XI. Kurul Kararı        :Yukarıda açıklananlar neticesinde;

             1) Davacı Futbolcunun alacak talebinin reddine,

              2) Yargılama gideri olan 750,00-TL nispi başvuru ücretinin irat kaydedilmesine,

             3) Yargılama gideri olan 750,00-TL nispi başvuru ücreti ve davacı tarafça yatırılan 4.000,00-TL hakem ücreti toplamı olan 4.750,00-TL'nin davacı üzerinde bırakılmasına,

4) Davalı vekil ile temsil edildiğinden UÇK Talimatı'nın 20. maddesi uyarınca davalı vekili için Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için uygulanan maktu avukatlık ücreti olan 2.180,00-TL vekalet ücretinin davacıdan tahsil edilerek davalıya ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Tarafların 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 5. maddesi, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatının 13. maddesi ve Tahkim Kurulu Talimatının 7. Maddesi gereğince; işbu kararın tebliğinden itibaren 7 {yedi) gün içinde Tahkim Kurulu'na başvuru hakları bulunmaktadır.

                                             Başkan

                                              Av. …..

Hakem                                                                                              Hakem

Av….                                                                                             Doç. Dr…..

 

29 Nisan 2019 Pazartesi
© 2021 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.