T.C.

          SAKARYA

      BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

     8. HUKUK DAİRESİ

 

 

DOSYA NO : 2022/123 

KARAR NO : 2022/581

 

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

İ S T İ N A F   K A R A R I

 

 

BAŞKAN :

ÜYE

ÜYE

KATİP

 

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ : SAKARYA 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

TARİHİ : 09/11/2021

NUMARASI : 2021/177  Esas 2021/276 Karar 

 

DAVACI (İstinaf eden): 

VEKİLİ

DAVALI   

VEKİLİ :   Av. BATUHAN SEVERCAN

DAVANIN KONUSU : Şikayet (İcra Memur Muamelesi)

 

KARAR TARİHİ : 17/03/2022

 

KARAR YAZIM TARİHİ : 18/03/2022

 

Yukarıdaki esas ve karar numarası ayrıntılı olarak belirtilen İlk Derece Mahkeme kararının incelenmesi için  istinaf kanun yoluna başvurulmuş olmakla dosya içeriğindeki  tüm bilgi ve belgeler okunup, tetkik edilip heyetçe yapılan müzakerede, 6100  sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 355. maddesi gereğince istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırılık bulunup bulunmadığı incelenerek  aynı Kanun'un 353. maddesi gereğince  duruşma yapılmaksızın yapılan inceleme sonunda gereği görüşülüp düşünüldü:

 

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ:

 

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı alacaklı tarafından işçilik alacaklarının tahsili talepli olarak Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2020/549 esas 2021/290 karar sayılı dosyası üzerinden dava ikame edildiğini, yerel mahkemece 24/05/2021 tarihinde davanın kabulüne karar verildiğini, bunun üzerine davalı alacaklı tarafça Sakarya 1. İcra Dairesi'nin 2021/4942 esas sayılı dosyası üzerinden müvekkili aleyhine ilamlı icra takibi başlatıldığını, düzenlenen icra emrinin, ilama aykırı olarak düzenlendiğini, gerekçeli kararda davalı olarak  "Ularte Sınai Yatırım Tic. A.Ş." yer almasına rağmen icra takibinin müvekkili şirket "Ularte Sınai Yapı ve Ticaret A.Ş." aleyhine başlatıldığını, icra takibine dayanak olan yerel mahkeme kararının da taraflarınca istinaf edilmiş olup 06/08/2021 tarihinde icrayı geri bıraktırma taleplerinin, mehil vesikasındaki borçlu unvanı ile gerekçeli karardaki borçlu unvanının uyuşmaması sebebi ile reddediliğini, halbuki mehil vesikasındaki borçlu unvanı ile icra takibindeki borçlu unvanlarının birbiri ile uyumlu olduğunu, dolayısıyla ilamlı icra takibinin gerekçeli karara uygun olarak hazırlanmadığının açık olduğunu, yapılan işlemin açıkça kamu düzenine aykırı olduğunu, takip talebinin ilama uygunluğunun kontrolünün icra müdürünün yetkisinde olduğunu, takip talebinin reddi gerekirken icra emrinin düzenlenmiş olmasının kamu düzenine aykırı olduğunu belirterek şikayetin kabulü ile  Sakarya 1. İcra Dairesi'nin 2021/4942 esas sayılı icra takibinin iptaline, bu talebin yerinde görülmemesi halinde borçlu taraf kaydının icra takibinden kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

 

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2020/549 esas, 2021/290 karar sayılı dava dosyası kapsamında bulunan davalı alacaklıya ait "Sosyal Güvenlik Kurumu Tescil ve Hizmet Dökümü" ve ekinde yer alan "İşyeri Unvan Listesi" incelendiğinde müvekkili davacı alacaklının hizmet süresi boyunca sigorta primlerinin "1009434" iş yeri sıra numaralı "Ularte Sınai Yatırım ve Tic. A.Ş." tarafından yatırıldığının açık olarak anlaşıldığını, yine aynı dava dosyası kapsamında bulunan müvekkili davalı alacaklıya ait "Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi" içeriğinden müvekkili alacaklı yanın işten çıkışının da " 8870200060 " vergi numaralı "Ularte Sınai Yatırım ve Tic. A.Ş." tarafından gerçekleştirildiğinin açıkça görüldüğünü, yukarıda değinilen ve takip dayanağı ilamın tesis edildiği dava dosyasında da delil olarak bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları ışığında müvekkili davalı alacaklının işçilik alacaklarının tahsili istemiyle ikame etmiş oldukları davada da husumetin "Ularte Sınai Yatırım ve Tic. A.Ş.'ye" yönlendirildiğini ve anılan davada, davacı borçlu yan tarafından husumet yönünden dosyaya herhangi bir itiraz yapılmaksızın ve müvekkili davalı alacaklı ile aralarında oluşan hizmet ilişkisinin varlığı da yargılama safahatında ikrar edilmek suretiyle ilgili mahkemenin 24/05/2021 tarihli ilamı ile neticelendiğini, mezkur ilama yönelik olarak davacı borçlu yan tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup, söz konusu istinaf başvurusunda da husumete yönelik bir itiraz bulunmadığını, davacı borçlu yanın şikayet dilekçesi içeriğinde de değinildiği üzere 24/05/2021 tarihli ilamın taraflarınca şikayete konu Sakarya 1. İcra Müdürlüğü'nün 2021/4942 esas sayılı icra dosyası kapsamında takibe konmuş olup, anılan icra takip dosyasına davacı borçlu yan tarafından yeterli nakdi teminat yatırıldığını ve mehil vesikası alındığını, davacı borçlu yanın istinaf mahkemesine tehiri icra kararı almak üzere başvurmasının akabinde ilgili istinaf mahkemesince davacı borçlu yanın icrayı geri bırakma talebinin 16/07/2021 tarihinde "borçlu unvanı ile gerekçeli kararda belirtilen davalı unvanının uyuşmadığından" bahisle reddedildiğini, şikayete konu ihtilafın da ilgili istinaf mahkemesinin 16/07/2021 tarihli ara kararı neticesinde doğduğunu, taraflarınca mersis sistemi, Ticaret Sicil ve Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından yapılan harici araştırmalarda; müvekkili davalı alacaklının "Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi" içeriğinde "Ularte Sınai Yatırım ve Tic. A.Ş." ye ait vergi numarasının  esasında davacı borçlu yana ait olduğunun, davacı borçlu yana ait olan ve Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında yer alan iş yeri sicil kayıtlarının maddi hata neticesinde sehven yanlış tutulduğunun, kurumca yapılan yanlışlık neticesinde davacı borçlu yanın unvanında yer alan yapı ibaresinin yatırım olarak kaydedildiğinin tespit edildiğini, şikayete konu icra takip dosyası içeriğinde bulunan belgeler ve Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2020/549 esas 2021/290 karar sayılı dava dosyası kapsamında yer alan delillerden şikayete konu icra takip dosyasının dayanağı olan mahkeme ilamı içeriğinde yer alan hizmet sözleşmesi ve bu sözleşmeden mütevellit oluşan iş ilişkisinin unvanı ne olursa olsun iş bu şikayet dosyasının tarafları olan müvekkili davalı alacaklı ile davacı borçlu şirket arasında kurulduğunu ve devam ettiğini, bu itibarla takibe ve takip dayanağı ilama konu işçilik alacaklarından da davacı borçlu şirketin sorumluluğunun olduğunu, unvan ile vergi numarası arasında oluşan uyumsuzluk durumlarının çözümünde yerleşmiş Yargıtay içtihatları gereği vergi numaralarının esas alınacağını, gerekçeli kararda davalı olarak gösterilen şirkete ait vergi kimlik numarası ile takip borçlusu davacı borçlu şirketin vergi numaralarının aynı olması hususu dikkate alındığında, somut olay itibariyle ilama aykırılığın söz konusu olmadığını, takibin doğru şirkete yönlendiridiğini, davacı borçlu yanın takibini iptali talebinini de hukuki dayanaktan yoksun olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

 

DOSYADA TOPLANAN DELİLLER:

 

Sakarya 1. İcra Dairesi'nin 2021/4942 esas sayılı dosyası.

 

İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARAR ÖZETİ:

 

Mahkemece; Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2020/549 esas 2021/290 karar sayılı ilamında davalı isminin Ularte Sınai Yapı ve Ticaret A.Ş. olarak tashihine karar verildiği, davacı şirketin ünvanının takip açılışında doğru yazıldığı, açılan takipte usule aykırı bir husus bulunmadığı, davacının da iş mahkemesinde taraf olan davalı olduğuna ilişkin bir itirazının bulunmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.

 

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:

 

Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; işbu dosya davalısının açmış olduğu davadaki gerekçeli karar ile şikayete konu icra takibindeki unvanların birbirini tutmadığından müvekkilinin tehiri icra talebinin kabul görmediğini, şikayete konu takipte mahkeme kararıyla icra takibinin birbirini tutmadığı, icra takibinin gerekçeli karardan farklı olduğu hususu gözden kaçırılarak İİK'ya aykırı şekilde takibin açılmasının sağlandığını, öncelikle bu sebeple davanın kabul edilmesi gerekirken verilen şikayetin reddi kararının usul ve kanuna aykırı olduğunu, davaya konu icra takibinin dayanağı mahkeme kararındaki unvan yanlışlığının, şikayet başvurusu yaptıkları tarihten sonra tashih kararı verilerek giderildiğini,   dava açtıkları tarihte, işbu şikayeti yapmakta haklı oldukları göz önünde bulundurularak, şikayete konu yanlışlığın giderilmesi nedeniyle şikayetin reddine değil, karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekirken şikayetin reddi ile birlikte aleyhlerine vekalet ücretine hükmedilmesinin hukuka aykırı olduğunu, davalı, müvekkilinin unvanın farklı olduğunu bildiği halde gerekçeli karardan farklı, icra takibi açıldığını, bunun sonuçlarına müvekkili şirketin katlanmasının beklenemeyeceğini, işbu hukuka aykırı kararla vekaleti ücreti ve yargılama masraflarının müvekkiline yüklenmesinin de hukuka, usule ve kanuna aykırı olduğunu, işbu şikayetin/davanın açılmasına müvekkili şirketin sebebiyet vermediğini,  bilakis şikayetin/davanın açılmasına karşı tarafın sebep olduğunu, bu sebeple de müvekkili şirket aleyhine  1.360,00 TL vekalet ücretine hükmedilmesinin ve yargılama masraflarının karşı tarafa yükletilmemesinin usule ve kanuna aykırı olduğunu belirterek Sakarya 3. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2021/177 esas 2021/276 karar sayılı 09/11/2021 tarihli kararına karşı istinaf kanun yoluna başvuru taleplerinin kabulüne, kararın kaldırılarak davanın kabulüne, yahut karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep ederek istinaf kanun yoluna başvurmuştur. 

 

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE;

 

Dava konusu uyuşmazlık takibe dayanak ilamda davalı Ularte Sınai Yatırım Tic. A.Ş. iken takibin ilama aykırı olarak Ularte Sınai Yapı ve Ticaret A.Ş. aleyhine yapıldığına yönelik şikayettir.

Sakarya 1. İcra Müdürlüğü'nün 2021/4942 esas sayılı dosyasının incelenmesinde; davalı alacaklı tarafından davacı borçlu hakkında Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2020/549 esas 2021/290 karar sayılı kararına dayalı olarak 10/06/2021 tarihinde ilamlı icra takibi başlatıldığı, takipte borçlu olarak 8870200060  vergi numaralı Ularte Sınai Yapı ve Ticaret A.Ş.'nin gösterildiği, dayanak ilamda davalının Ularte Sınai Yatırım Tic. A.Ş. olarak gösterildiği anlaşılmıştır.

 

Sakarya 2. İş Mahkemesi'nce 05/10/2021 tarihli tavzih kararı ile davalının Ularte Sınai Yapı ve Ticaret A.Ş. olarak düzeltilerek kararın tavzih edildiği anlaşılmıştır.

 

Sakarya 2. İş Mahkemesi dosyasında borçlu şirketin aynı vekillerle temsil edilmiş olması, davaya cevap veren vekillerce ibraz edilen vekaletnameden anlaşılacağı üzere borçlu şirketin 8870200060  vergi numaralı Ularte Sınai Yapı ve Ticaret A.Ş. olması, yargılamanın bu şirkete karşı yapılarak sonuçlandırılmış olması, şikayetçi şirketin iş mahkemesinde taraf olan davalı olduğuna ilişkin bir itirazının bulunmaması, Ularte Sınai Yatırım Tic. A.Ş. adında farklı bir şirket bulunduğunun iddia edilmemesi ve Sakarya 2. İş Mahkemesi'nce 05/10/2021 tarihli tavzih kararı ile de davalı ünvanının Ularte Sınai Yapı ve Ticaret A.Ş. olarak düzeltilmiş bulunması hususları birlikte değerlendirildiğinde takipte takip borçlusu yönünden ilama aykırılı bir husus bulunmadığı, dayanak ilamdaki maddi hata niteliğinde olan ünvan hatasının da bilahare düzeltilmiş olduğu anlaşılmakla davacının şikayetinin reddine dair ilk derece mahkeme kararı isabetli olup davacının istinaf sebepleri yerinde görülmemiştir. 

 

Yukarıda açıkanan sebeplerle davacının yerinde bulunmayan istinaf kanun yolu başvurusunun HMK'nın 353/(1)-b-1. maddesi gereğince esastan reddine karar vermek gerekmiştir.

 

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

 

1-Davacının istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK'nın 353/(1)-b-1. maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

 

2-Alınması gerekli 80,70 TL harçtan peşin alınan 59,30 TL'nin mahsubu ile bakiye 21,40 TL'nin davacıdan alınarak Hazine'ye irad kaydına,

 

3-Dosyanın İstinaf Mahkemesine gönderilmesi amacıyla yapılan harç, posta masrafı ve tebligat giderlerinin istinaf kanun yoluna başvuran taraf üzerinde bırakılmasına,

 

4-İnceleme duruşmasız yapıldığından vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına,

 

5-HMK'nın 333. maddesi gereğince kalan gider avansının yatıran tarafa geri verilmesine,

 

6- Kararın İlk Derece Mahkemesin'ce taraflara tebliğ edilmesine,

 Dair, İİK'nın 363/1, HMK'nın 346. ve 352. maddeleri uyarınca dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, HMK'nın 362/(1)-a maddesi gereğince miktar itibariyle KESİN olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. 17/03/2022

27 Nisan 2022 Çarşamba

DİĞER EMSAL KARARLARIMIZ

© 2024 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.